26 SECRETARIE. Afdeeling A. Algemeene Zaken. A. H. W. van Luik, HoofdcommiesI G. H. Schuurman, Adj.-Commies. Chef der Afdeeling J. B. Rijnten, klerk. II. de Vringer Hz., Commies. Afdeeling It. Burgerlijke Stand, Bevolking, Militie, Schiitteril en Pensioenen. J. F. Schop, CommiesChef der Af- D. van der Zee, klerk. deeling. K. H. Kleijheeg, klerk. H. Bras, Adjunct-Commies. Afdeeling C. Financiën. G. Montfoort, CommiesChef der Afdeeling. A. Koper, Adjunct-Commies. (De Bureau's zijn geopend van 8l/2 tot 4'/2 uur) Kamerbewaarder, Gemeentebode en Concierge van het Raadhuis. A. Kooijman. Ie Adjunct-Gemeentebode, tevens Concierge van het Ar chiefqeboaw. W. Overweel. 2e Adjunct-Gemeentebode. L. Bokhorst. Concierge van het Politie-Bureau. L. Bokhorst. GELDMIDDELEN. Ontvanger. W. D. van Damme Jalink. Het Kantoor is geopend de eerste vijf werkdagen der week van 9 tot 2 uren, uitgezondera de algemeen erkende christelijke feestdagen en den laatsten dag der maand. Commissie van Voorlichting, bedoeld bij art. 9 der Verordening op de heffing eener Plaatselijke Directe Belasting naar het Inkomen. M. Kranen, President. G. W. Snel. i D. Ris E.Hz. J. van der Hout. Tli. Kudders Jr. J P. C. M. Jansen. C. M. Knoop. A. J. J. de Groot. I P. C. van der Pant Jr. G. Montfoort, Secretaris. Schatters tot het verrichten der Schattingen, ingevolge de wet op den Kleinhandel in Sterken Drank. J. Feteris. K. Snoijders de Yogel, plaatsv. J. N. J. Wouterlood. W. F. 'fl. Eckenhausen, Commiezen der Plaatselijke Middelen. W. F. H. Eckenhausen. W. E. Berck. B. Jurgens. A. van Duffelen. P. Eijsberg Jr. 1 J. Koning Cz. 27 Ambtenaren, belast met de beteekening van stukken, betreffende vervolging, ter invordering van Plaatselijke Belastingen. A. Koper. W. F. H. Eckenhausen. GEMEENTEWERKEN. Directeur: J. M. A. Zoetmulder. Opzichter der Gemeentewerken: A. Bubberman. Gem.-Opzichter van Plantsoenen en AardwerkenJ. K. Dominicus. Baas der arbeiders: N. van der Sluijs. Klerk op het bureau van Gemeentewerken: J. Frederiks. AMBTENAREN DER GEMEENTE-REINIGING. Hoofdopzichter: D. J. Hallink. Opzichter: A. Yisser. STEDELIJKE GASFABRIEK. Directeur: J. de Bats. Adjunct-Directeur: J. Mak. Boekhouder: M. van der Vlies. I Klerk: J. F. Kleijheeg. Kassier: C. J. de Wolff. STEDELIJKE DRINKWATERLEIDING. Directeur: J. de Bats. Adjunct-Directeur: Jac. Mak. Machinist: J. II. Seheuerman. Boekhouder: M. van der Vlies. Klerk: J. F. Kleijheeg. Kassier: C. J. de Wolff. ARMENZORG. Burgerlijk Armbestuur. Commissie van Beheer. Mr. II. M. C. Poortman, Voorz. I Th. A. J. Zoetmulder. W. A. J. Wittkampf, 2e Voorz. J. Hoek Az. W. A. Hoek. A. II. W. van Luik, Secr.-Uentm. Stadsziekenhuis. Commissie van Administratie. J. II. van Westendorp J.Dz., Voorz. I E. M. Beukers. W. A. Beukers. J. M. vau der Schalk Jr. M. Kranen. i W. A. van Dolder Dz.. Secr.-Rentm. Geneesheer-directeur van het Stads-Ziékenhuis. Dr. B. de Bruijn. Hoofdverpleegster, A dj. - Directrice. A. van de Stadt. Geneeskundigen belast met de behandeling van behoeftige zieken buiten het Ziekenhuis. Dr. C. J. Yaillant. Dr. J. Endtz. N. F. Elzevier Dom. Verloskundige: W. A. van der Sman. Vroedvrouwen: Z. E. W. Beth; K. van 't Woul, eohtg. van J. T. G. Dulfer.

Gemeentearchief Schiedam - Adresboeken

Adresboeken | 1901 | | pagina 16