Bestuurswijzigingen, enz. Se GEDEELTE. ALPHABETISCHE NAAMLIJST TAN INGEZETENEN TAN SCHIEDAM. ALPHABETISCHE LIJST DER STRATEN, GRACHTEN, PLEINEN ENZ., MET DE HUISNUMMERS EN NAMEN DER BEWONERS. ALPHABETISCHE LIJST DER STRATEN ENZ., MET DE KIESKRINGEN EN STEMDISTRICTEN WAARTOE ZIJBEHOOREN, ZOOMEDE DE TOLLEDIGE LIJST DER KIESKRINGEN EN STEMDISTRICTEN. ALPHABETISCH REGISTER TAN DE BEROEPEN EN BEDRIJTEN IN DE GEMEENTE SCHIEDAM. 120 Christel. Hist. Kiesvereen. Groen van Prinsterer" N. Krabbendam, le Voorz. H. v. d. Kraan, le Penningm. J. D. Vogeiij, 2e Voorz. S. Rosman, 2e Penningm. H. A. Mulder, le Secr., Hoog- Mej. C. Scholten. straat 4. j H. Klein. H. Verveen, 2e Seer. j L. Hollander. (Waar meer leden uit één gezin zijn opgenomen, is het gezinshoofd' eerst genoemd, waardoor meermalen van de alphabetische volgorde wordt afgeweken.)

Gemeentearchief Schiedam - Adresboeken

Adresboeken | 1924 | | pagina 70